Dirigentie de santier

Putem asigura servicii de consultanta pentru executia lucrarilor si putem realiza contracte pentru Dirigentie de Santier, avand in componenta echipei noastre Diriginti de Santier atestati.Dirigintele de santier este persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si cu executia corecta a lucrarilor de construire.

Dirigintele de santier (Inspectorul de santier) este reprezentantul investitorului sau beneficiarului, dupa caz   Dirigintele de santier ce este angajat de la momentul initial al desfasurtarii investitiei, poate participa in calitate de consultant- reprezentant al investitorului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, potrivit reglementarilor in vigoare si in baza unui contract corespunzator.Atributiile principale ale dirigintelui de santier sunt:

1. verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii,corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
2. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
3. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
4. verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
5. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina ;
6. participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
7. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
8. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
9. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
10. verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul in Constructii;
11. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
12. verificarea existentei si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
13. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
14. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
15. interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
16. participarea la verificarea in faze determinante;
17. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.)
18. interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
20. urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
21. transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
22. dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;
23. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
24. urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
25. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;
26. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
27. asigurarea secretariatului, receptiei si intocmirea actelor de receptie;
28. urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie, la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
29. predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.


De ce aveti nevoie de un Diriginte de santier?

Dirigintele de santier este persoana dvs. de incredere care, conform cu atributiile de mai sus va ofera certitudinea ca s-au folosit in lucrare exact calitatea si cantitatile de materiale specificate in proiect.  Controlati astfel buna desfasurare a investitiei.

Pe de alta parte, pentru aproape orice tip de lucrare, legea va obliga sa aveti un diriginte de santier...unde-i musai..:)
 


Inapoi

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează